Friday, November 6, 2009

“ AL- MANTUQ WA AL- MAFHUM AL- MUWAFAQAH ”

PENGENALAN

Menurut jumhur ulama Usul Fiqh, ayat-ayat Al-Qur’an dan Sunnah Nabi S.a.w. dilihat dari segi penunjukkan ( dalalah ) terhadap hukum yang terbahagi kepada dua iaitu mantuq dan mafhum.
Penunjukan lafaz kepada makna adakalanya berdasarkan kepada mantuq ( tersurat ) perkataan yang diucapkan, sama ada ucapan itu secara tegas atau pun berkemungkinan mempunyai makna yang lain. Adakalanya, penunjukkan Boldlafaz berdasarkan pada mafhum ( tersirat ) atau yang difahami ( daripada lafaz itu ) sama ada hukumnya sesuai dengan hukum mantuq ataupun bertentangan. Inilah yang dinamakan dengan mantuq dan mafhum.

DEFINISI AL-MANTUQ
Maksud al- mantuq dari segi bahasa ialah hukum yang ditunjukkan oleh ucapan lafaz itu sendiri. ( A. Hanafie t.th: 82 ) Manakala dari segi istilah pula ialah makna yang ditunjukkan oleh lafaz pada tempat cakapan ( tersurat ), yang terdapat hukumnya secara nyata. ( Abi Umar al-Husaini 1999: 153 ) Selain itu, al- mantuq juga boleh didefinisikan sebagai setiap yang ditunjukkan oleh lafaz berkaitan dengan perkara yang dibicarakan. Dalalah al- mantuq juga dikenali dengan dalalah al-manzum (دلالة المنظوم ), iaitu tunjukan sesuatu kata. ( Muhammad Fuad Muhammad Suwari 2005: 365 )

Dalam konteks lain, al- mantuq merangkumi dalalah al-ibarah, al-isharah, dalalah al-nas dan al-iqtida’ yang digunakan serta dijelaskan oleh ulama mazhab Hanafi. Di antara contoh penggunaan al- mantuq seperti firman Allah s.w.t:
3 ¨@ymr&ur ª!$# yìø‹t7ø9$# tP§�ymur (#4qt/Ìh�9$#
Maksudnya: “ Pada hal Allah telah menghalalkan jual beli ( berniaga ) dan mengharamkan riba.”
( Al- Baqarah 1: 275 )
Ayat di atas menunjukkan dalalah yang dapat difahami adalah jual beli itu hukumnya halal dan riba itu hukumnya haram.
Firman Allah s.w.t yang lain:
Ÿxsù @à)s? !$yJçl°; 7e$é& Ÿwur $yJèdö�pk÷]s? @è%ur $yJßg©9 Zwöqs% $VJƒÌ�Ÿ2

( Al- Isra’17: 23 )
Maksudnya: “ Janganlah engkau mengatakan keduanya ( ibu bapa ) perkataan “ ah ” dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik.”

Nas ini menunjukkan secara jelas ke atas larangan mengatakan “ah” terhadap ibu bapa.

Begitu juga, firman Allah s.w.t:
ãNà6ç6Í´¯»t/u‘ur ÓÉL»©9$# ’Îû Nà2Í‘qàfãm `ÏiB ãNä3ͬ!$|¡ÎpS ÓÉL»©9$# OçFù=yzyŠ £`ÎgÎ/
Maksudnya: “ Dan anak- anak perempuan ( anak tiri ) yang dalam peliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri
( An- Nisa’4:23 )

Nas ini juga menunjukkan ke atas haramnya mengahwini anak perempuan dari isteri ( anak tiri ) yang telah dicampuri. ( Muhammad Fuad Muhammad Suwari 2005: 371 )


PEMBAHAGIAN AL-MANTUQ
Al- mantuq dapat dibahagikan kepada dua iaitu:
1. Al- Sarih ( )الصريح )
2. Ghayr al- Sarih ( غير الصريح )
Al- Sarih ( الصريح )
Al- sarih atau dalalah al-manzum (دلالة المنظوم ), ialah makna yang ditunjukkan oleh lafaz pada tempat yang dicakapkan itu jelas. Ini kerana setiap yang menunjukkan lafaz selaras penggunaannya terhadap makna yang sebenarnya dan sempurna dalalah al-mutabaqah ( دلالة المطابقة ) atau setiap yang menunjukkan lafaz terhadap sebahagian atau setengah daripada penggunaan makna yang dikehendaki dalalah al-tadammun ( دلالة التضمن ). ( Al- Zuhaily 1986: 360 )
Ghayr Al- Sarih ( غير الصريح )
Manakala ghayr Al- sarih atau dalalah ghayr al-manzum ( دلالة غير المنظوم ) ialah makna yang ditunjukkan oleh lafaz pada tempat yang dicakapkan itu tidak jelas iaitu bukan melalui salah satu daripada dua dalalah tersebut dalalah al-mutabaqah dan dalalah al-tadammun. Lafaz ghayr al- sarih dapat dibahagikan kepada tiga bahagian:1) Al-Iqtida’ ( الإقتضاء )
Iaitu kebenaran atau kesahihan sesuatu mantuq terletak kepada suatu takdiran dan ia dikehendaki oleh yang bercakap. Ia juga merupakan suatu lafaz yang menunjukkan terhadap sesuatu yang tidak disebut, yang kebenaran pembicaraannya adalah terikat kepada sesuatu yang tidak disebut itu atau takdirnya, sama ada kebenaran itu menurut syarak atau akal. (Al- Zuhaily 1986: 360 )
Antara contohnya:

a. Kebenaran menurut akal sebagaimana firman Allah s.w.t:

È@t«ó™ur sptƒö�s)ø9$# ÓÉL©9$# $¨Zà2 $pkŽÏù
Maksudnya: “ Dan bertanyalah kepada negeri ( Mesir ) yang kami telah tinggal padanya.”

( Al- Yusof 12: 82 )

Nas ini menunjukan isharah bertanya kepada negeri. Ia suatu perkara yang tidak dapat diterima akal, kerana negeri tidak dapat menjawab pertanyaan. Justeru, ia seharusnya ditakdirkan dengan suatu yang tidak disebutkan, iaitu penduduk. Oleh yang demikian, maksud ayat di atas ialah tanyalah penduduk kampung tersebut.

2) Al-Ima’ ( الإيماء )
Iaitu dalalah sesuatu lafaz atau ungkapan melalui qarinah sama ada lafziyyah atau ma’nawiyyah yang menunjukkan kepada makna yang tidak jelas. Ia juga dinamakan dengan dalalah al-tanbih ( دلالة التنبيه ).Antara contohnya ialah firman Allah s.w.t:
ä-Í‘$¡¡9$#ur èps%Í‘$¡¡9$#ur (#þqãèsÜø%$$sù $yJßgtƒÏ‰÷ƒr&
Maksudnya: “ Dan orang lelaki yang mencuri dan orang perempuan yang mencuri maka (hukumnya) potonglah tangan mereka.”
( Al- Maidah 5: 38 )

Ayat di atas menunjukkan melalui qarinah huruf al-fa’, maka dapat difahami bahawa sifat mencuri itu menjadi ‘illah kepada hukum potong tangan ( qarinah lafziyyah ).


3) Al-Isharah ( الإشارة )
Iaitu sesuatu lafaz menunjukkan kepada sesuatu yang tidak dimaksudkan daripada perbicaraan, namun begitu ia merupakan kelaziman atau kemestian daripada perbicaraan itu. Contohnya:

žw yy$uZã_ ö/ä3ø‹n=tæ bÎ) ãLäêø)¯=sÛ uä!$|¡ÏiY9$# $tB öNs9 £`èdq�¡yJs? ÷rr& (#qàÊÌ�øÿs? £`ßgs9 ZpŸÒƒÌ�sù
Maksudnya: “ Tidaklah kamu bersalah dan tidaklah kamu menanggung bayaran maskahwin) jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu sentuh (bercampur) Dengan mereka atau (sebelum) kamu menetapkan maskahwin untuk mereka.”
( Al- Baqarah 2: 236 )

Ayat tersebut menjelaskan boleh menceraikan isteri sebelum disetubuhi dan sebelum ditetapkan mas kahwin untuknya. Namun begitu, suatu kelaziman daripada hukum tersebut ialah akad nikah dikira sah, walaupun tidak disebutkan mas kahwin semasa akad. Hal itu kerana, talak dikira berlaku selepas ada akad nikah yang sah. Seterusnya, sah akad nikah yang tidak disebut mas kahwin semasa akad merupakan dalalah al- isharah daripada ayat tersebut. ( Ab Latif Muda & Rosmawati Ali@Mat Zin 2001: 364 )


Firman Allah s.w.t juga:
$uZøŠ¢¹urur z`»|¡SM}$# Ïm÷ƒy‰Ï9ºuqÎ/ $•Z»|¡ômÎ) ( çm÷Fn=uHxq ¼çm•Bé& $\dö�ä. çm÷Gyè|Êurur $\dö�ä. ( ¼çmè=÷Hxqur ¼çmè=»|ÁÏùur tbqèW»n=rO #•�öky­

Maksudnya: “ Dan kami wajibkan manusia berbuat baik kepada kedua ibu bapanya; ibunya telah mengandungnya dengan menanggung susah payah dan telah melahirkannya dengan menanggung susah payah. sedang tempoh mengandungnya beserta dengan tempoh menceraikan susunya ialah dalam masa tiga puluh bulan.”
( Al- Ahqaaf 46: 15 )


Firman Allah s.w.t dalam surah lain:

     •            
Maksudnya: “ Dan Kami perintahkan kepada manusia ( agar berbuat baik ) kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah- tambah, dan menyapihnya dalam usia dua tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada aku kembalimu. "
( Lukman 31: 14 )


Ayat pertama menjelaskan bahawa tempoh mengandung dan menceraikan susu ialah dalam masa tiga puluh bulan. Manakala ayat yang kedua menerangkan tempoh menyusukan anak dalam usia dua tahun. Gabungan kedua- dua ayat ini, maka difahami secara isharah bahawa masa minima mengandung ialah enam bulan, hasil daripada penolakan di antara tempoh mengandung beserta menceraikan susu dengan tempoh menyusukan anak.

Sebagaimana yang dapat difahami, perkaitan di antara al-mantuq dan mafhum al-muwafaqah akan wujud apabila terdapatnya percanggahan seperti dalam ayat membunuh ibu bapa yang diqiyaskan pada perkataan ‘ah’, maka ia lebih-lebih lagi tidak boleh dilakukan. Menurut pandangan yang rajih dari imam Syafi’e ia adalah al-Qiyas al-Jaliyy. (Al-Shaukani 2000: 590)

MAFHUM

Definisi Al-Mafhum
Menurut pendapat majoriti ulama usul mazhab al-Shafiyy dan Mutakallimin yang merupakan pendapat lebih rajih terdapat empat bentuk atau jenis dalalah yang digunakan serta dijelaskan oleh ulama mazhab Hanafi tersebut iaitu al-‘ibarah, al-isharah, dalalah al-nass dan al-iqtida’. Semua ini termasuk dalam kategori dalalah al-mantuq atau didasarkan kepada lafaz, kecuali dalalah al-nass yang termasuk kategori dalalah al-mafhum. Namun terdapat sesetengah ulama mengatakan dalalah al-nass itu juga termasuk dalam kategori dalalah al-mantuq atau diambil daripada lafaz. Alasannya kerana ia juga merupakan lafaz pengertian yang difahami menurut bahasa.( Ab Latif Muda & Rosmawati Ali@Mat Zin 2001: 368 )
Sesuatu yang perlu disedari di sini, kesemua dalalah al-mantuq tersebut adalah berbeza daripada dalalah al-mafhum, iaitu mafhum al-mukhalafah yang diterima pakai oleh ulama mazhab al-Shafiyy juga Mutakallimin, sebaliknya ia ditinggal oleh ulama mazhab Hanafi kerana mereka hanya menerima dalalah al-mantuq dan mafhum al-muwafaqah ( dalalah al-nass ) sahaja. ( Ab Latif Muda & Rosmawati Ali@Mat Zin 2001: 368 )
Manakala pada istilah ialah apa yang ditunjuki ke atas lafaz yang disebut pada tempat cakapan. Diibaratkan juga iaitu menunjukkan lafaz berkaitan hukum sesuatu yang tidak disebutkan dalam ucapan atau menetapkan hukum dengan apa yang disebutkan kepada yang tidak disebutkan. ( Al- Zuhaily 1986: 361 )
Ini bermakna sesungguhnya lafaz yang menunjukkan ke atas hukum iaitu setiap yang difahami dari mantuqnya sama seperti yang disebut dalam takrif mantuq sendiri atau menunjukkan mafhumnya adalah melalui setiap yang tidak disebutkan. ( Abi ‘Umar al-Husaini bin ‘Umar bin Abdul Rahim bin Hasan 1999M- 1420H: 156 )
Pembahagian al-Mafhum
Ulama yang membahagikan dengan tidak memasukkan dalalah al-nass dalam dalalah al-mantuq membahagikan dalalah al-mafhum itu kepada dua bahagian, iaitu mafhum al-muwafaqah dan mafhum al-mukhalafah. ( Ab Latif Muda & Rosmawati Ali@Mat Zin 2001: 369 ). Dalam skop ini kami hanya mahu memperincikan bahagian mafhum al-muwafaqah.
Mafhum al-muwafaqah bermaksud sesuatu yang ditunjuk ke atas hukum itu selari dengan hukum mantuq. ( Muhammad Fuad Muhammad Suwari 2005: 372 ) Dalam erti kata lain, sesuatu yang tidak disebut sama hukumnya dengan setiap yang disebut. Ini kerana terdapat perkongsian di antara keduanya dari sudut ‘illah atau sebab hukum yang dapat difahami melalui kaedah bahasa. ( Ab Latif Muda & Rosmawati Ali@Mat Zin 2001: 369 )
Mafhum al-muwafaqah menurut ulama mazhab Hanafi ia dinamakan dengan dalalah al-nass. Sedangkan menurut ulama mazhab al-Shafiyy dikenali dengan al-qiyas al-jaliyy. Kedudukan bagi mafhum al-muwafaqah dapat dibahagikan kepada dua bentuk iaitu sekiranya sesuatu yang tidak disebut itu lebih utama mendapat hukum daripada yang disebut. Ia dikenali dengan nama fahwa al-khitab. Sekiranya sesuatu yang tidak disebut sama hukumnya dengan yang disebut, maka ia dinamakan lahn al-khitab.
Tingkatan Mafhum al-Muwafaqah
Kedudukan dan tingkatan mafhum al-muwafaqah dapat dibahagikan kepada dua bentuk, iaitu:
1) Mafhum al-awla( مفهوم الأولى ) : Iaitu sesuatu yang tidak disebut itu lebih utama mendapat hukum daripada apa yang disebut. ( Abi ‘Umar wa al-Husaini bin ‘Umar bin Abdul Rahim bin Hasan 1999M- 1420H: 156 )
Mafhum al-muwafaqah yang demikian juga dikenali dengan nama fahwa al-khitab (فحوى الخطاب) ( Ab Latif Muda & Rosmawati Ali@Mat Zin 2001: 369 )
Contohnya seperti firman Allah s.w.t. dalam ayat berikut:
      … 
Terjemahan: “ Maka janganlah engkau berkata kepada mereka (sebarang perkataan kasar) sekalipun perkataan ‘ah’.”
( al-Israa’ 17: 23 )

Mantuq dalam ayat tersebut menjelaskan hukum haram mengatakan ucapan ‘ah’ kepada ibu bapa. Manakala mafhum al-muwafaqah menunjukkan haram memukul mereka, bahkan ia lebih utama diharamkan. ( Ab Latif Muda & Rosmawati Ali@Mat Zin 2001: 369 ) Jikalau ucapan ‘ah’ yang begitu kecil tidak boleh kita tujukan kepada ibu bapa maka sudah tentu ‘memukul’ yang dianggap lebih besar perbuatannya itu lebih patut tidak boleh dilakukannya.( Muhammad Fuad Muhammad Suwari 2005: 111 )
Justeru itu, haram memukul ibu bapa tidak ditunjukkan dalam ayat tersebut, namun ia ditunjuki melalui mafhum, iaitu apa yang tidak disebutkan, tetapi difahami daripada lafaz.
2) Mafhum al- musawi( مفهوم المساوى ) : Iaitu sesuatu yang tidak disebut itu sama kedudukannya dengan setiap yang disebutkan untuk mendapatkan hukum. ( Abi ‘Umar al-Husaini bin ‘Umar bin Abdul Rahim
bin Hasan 1999M- 1420H: 157 )
Mafhum al-muwafaqah juga dikenali dengan lahn al-khitab ( لحن الخطاب ) . ( Ab Latif Muda & Rosmawati Ali@Mat Zin 2001: 370 ). Contohnya, haram membakar harta anak yatim adalah mafhum daripada firman Allah s.w.t dalam ayat berikut:

•              
Maksudnya: “ Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak-anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu hanyalah menelan api ke dalam perut mereka, dan mereka pula akan masuk ke dalam api neraka yang menyala-nyala.”
(an-Nisaa’ 4: 10 )

Ayat tersebut menjelaskan dan menunjukkan bahawa memakan harta anak yatim haram hukumnya. Walaubagaimanapun, hukum memusnahkannya tidak dinyatakan dalam ayat. Justeru itu, mafhum al-muwafaqah menunjukkan hukum merosakkan atau membakarnya juga haram, yang mana ia sama dengan memakannya. Terdapat persamaan di antara kedua-dua perbuatan itu iaitu membinasakan. ( Ab Latif Muda & Rosmawati Ali@Mat Zin 2001: 370 )

KESIMPULAN

Secara kesimpulannya dapat difahami bahawa al-mantuq dari segi bahasa adalah sesuatu yang di tunjukkan oleh lafaz pada saat diucapkan. Manakala al-mantuq dari segi istilah pula adalah penunjukan lafaz terhadap sesuatu hukum yang disebutkan dalam pembicaraan ( lafaz ). Al-mantuq boleh dibahagikan kepada dua bahagian iaitu al- sarih ( الصريح ) dan ghayr al- sarih ( غير الصريح ).
Manakala al-mafhum pula adalah penunjukan lafaz yang tidak diucapkan atau yang tidak disebutkan. al-mafhum terbahagi kepada dua bahagian iaitu mafhum al-muwafaqah dan mafhum al-mukhalafah. Manakala setiap pembahagian al-mafhum pula dapat dibahagikan kepada beberapa bentuk.
Kesemua pembahagian di atas adalah penting dalam ilmu usul fiqh, kerana dalam rangka usaha memahami Islam secara keseluruhan, keilmuan dan pengetahuan yang luas amat diperlukan. Al-Qur’an dan al-Hadith sebagai sumber utama yang mengandungi sejuta makna yang harus kita fahami. Tanpa ilmu usul fiqh kita tidak dapat memahami sesuatu nas dengan baik dan sempurna.

BIBLIOGRAFI

  • A. Hanafie M.A. T.t. Usul fiqh. Indonesi: Dosen Institut Agama Islam Negeri Jogja. Jakarta.
  • Ab Latif Muda & Rosmawati Ali@Mat Zin. 2001. Perbahasan usul al-ahkam. Kuala Lumpur: Pustaka Salam Sdn. Bhd.
  • Abdul Kadir Hasan. T.t. Usul fiqh. Kelantan: Pustaka Aman Press Sdn. Bhd.
  • Abi ‘Umar al-Husaini bin ‘Umar bin Abdul Rahim bin Hasan. 1999M- 1420H. Al-madkhal al-usuliyyah li al-istinbat min al-sunnah al-nabawiyyah. Beirut: Darul Kutub al-Ilmiah. Tib’ah al-‘Ula.
  • Muhammad Fuad Muhammad Suwari. 2005. Al- Madkhal ila dirasatil usul al- fiqh al- islamiyy. Malaysia: Al- Jamaatul al- Islamiyyatul al- Alamiah.
  • Muhammad bin Ali As-Shaukani. 2000. Irshad al-fukhul ila tahqiq al-haq min ilmu al-usul. Beirut: Darul Isbnu Kathir. Tib’ah al-‘Ula.
  • Wahbah Zuhaily. 1986. Usul al-fiqh al-islamiyy. Damsyik: Darul Fikr.

0 comments: